Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721KP

1.350.000 1.199.000

Xuất xứ: Soyal – Taiwan

Dũng mã số PIN để ra vào, Hoạt độc độc lập không kết nối máy tính

Khả năng quản lý 250 users, mã PIN 4 số

Kết nối Khóa, nút Exit

Thiết bị kiểm soát ra vào Soyal AR-721KP

1.350.000 1.199.000